Alternatívne riešenie sporov

12.1. Spotrebiteľ má právo požiadať obchodníka o nápravu, v prípade ak má pocit, že Obchodník porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak Obchodník do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od spotrebiteľa, na úhradu nákladov.